Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας «www.sportstories.gr»

Η ιστοσελίδα www.sportstories.gr προσφέρει υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, για τους οποίους διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης και τροποποίησης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η διαχείριση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της «ιστοσελίδας» ανήκει ολοκληρωτικά στην δημοσιογραφική ομάδα του www.sportstories.gr, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, νομιμότητας και ορθής χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του www.sportstories.gr οφείλουν πριν από την επίσκεψή τους ή τη χρήση των υπηρεσιών της να έχουν αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και εφόσον προκύπτουν διαφωνίες συνιστάται η μη χρήση των ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται δεδομένο πως οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης για το σύνολο του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» και ως εκ τούτου, παραχωρεί την συγκατάθεσή του.

To www.sportstories.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, ενώ καθήκον των επισκεπτών/χρηστών είναι η συχνή παρακολούθησή τους για πιθανές αλλαγές και, εφόσον η χρήση της «ιστοσελίδας» εξακολουθεί να υφίσταται, θεωρείται ότι αποδέχονται τις τροποποιήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, συνιστάται η μη χρήση των ανωτέρω.

Το www.sportstories.gr εγγυάται και φέρει την αποκλειστική ευθύνη να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια και διασταύρωση όλων των πληροφοριών και του συνόλου του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της εγγύτητα χρόνου, πληρότητας, διαθεσιμότητας και ορθότητάς του. Οιεσδήποτε ζημίες τυχόν προκληθούν στον επισκέπτη/χρήστη εκ της χρήσεως της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν αντιστοιχούν σε ευθύνη του www.sportstories.gr.

Πληροφορίες που παρέχονται στην «ιστοσελίδα» μέσω τρίτων προσώπων δεν αποτελούν ευθύνη www.sportstories.gr ως προς την τεκμηρίωση, επαλήθευση και εγγύηση ακρίβειας. Πληροφορίες που οι χρήστες αποκτούν από τη χρήση του www.sportstories.gr και των υπηρεσιών του, δεν βαρύνουν την ιστοσελίδα με την υποχρέωση εγγύησης, εφόσον δεν έχουν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η ευθύνη της χρήσης του www.sportstories.gr και του περιεχομένου του βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου και έπειτα από προσωπική αξιολόγηση να ενεργεί με βάση την προσωπική του βούληση και ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του www.sportstories.gr δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί ως αμέσως ή εμμέσως υποκινητικό, παροτρυντικό, συμβουλευτικό, προτρεπτικό ή οποιασδήποτε μορφής οδηγία για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

To www.sportstories.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τον έλεγχο του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, της εγκυρότητας, πληρότητας και εν γένει ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων ή δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσα από διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners) ή υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Ως εκ τούτου, οποιασδήποτε φύσεως πρόβλημα ή παράλειψη προκύψει προς τους επισκέπτες/χρήστες από την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων ή δικτυακών τόπων βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους και τους τελευταίους. Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το www.sportstories.gr ενστερνίζεται, προωθεί, συμβάλλει στη διαμόρφωση και την οργάνωση, παραδέχεται και συμμετέχει σε απόψεις, περιεχόμενο και ενέργειες των ως άνω αναφερομένων ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε προβλήματα, εμπόδια ή άλλη παρατυπία προκύψει από την επίσκεψη/χρήση τους ή ακόμα και πιθανών εμπορικών συναλλαγών που προκύπτουν από τη μεταξύ τους σχέση.

Όλο το περιεχόμενο του www.sportstories.gr, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και οποιουδήποτε άλλου αρχείου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, εκτός των ρητώς αναφερομένων εξαιρέσεων, όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, φορέων ή συνεργατών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνώς δικαίου και αντίστοιχων συνθηκών και συμβάσεων. Ως εκ τούτου, τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, τροποποίησης, εμπορικής συναλλαγής ή με οιονδήποτε τρόπο διανεμηθεί, μεταδοθεί ή χρησιμοποιηθεί για τις ως άνω χρήσεις μέσω των νέων τεχνολογικών μέσων, συνολικά ή εν μέρει. Μοναδική εξαίρεση τίθεται για την μεμονωμένη αποθήκευση για αποκλειστικά προσωπική χρήση σε απλό προσωπικό υπολογιστή επισκέπτη/χρήστη και χωρίς την πρόθεση δημοσιοποίησης ή εμπορικής χρήσης, καθώς επίσης και χωρίς την απαλοιφή της πηγής προέλευσης www.sportstories.gr και, βεβαίως, χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Αναφορικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα και αποτελούν και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, φορέων, εταιρειών, ενώσεων και λοιπών συνεργατών, αποτελούν πνευματική ή άλλη ιδιοκτησία των ιδίων, οι οποίοι φέρουν κατά συνέπεια την αντίστοιχη ευθύνη για την προστασία και διασφάλισή τους.

Είναι σαφές και ξεκάθαρο πως οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν πλήρως και αποδέχονται πως δεν τους παρέχεται κανένα δικαίωμα αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, αντιγραφής, εμπορικής εκμετάλλευσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.sportstories.gr.

Το www.sportstories.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για καθαρά λόγους πληροφόρησης, ενημέρωσης, τεκμηρίωσης και πληρότητας του περιεχομένου του. Εφόσον οι δικαιούχοι το αιτηθούν, το ως άνω περιεχόμενο θα αφαιρείται άμεσα και χωρίς αντίρρηση.

Οι επισκέπτες/χρήστες του www.sportstories.gr φέρουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τα πολυμέσα και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Επιπλέον, θεωρείται ότι αποδέχονται και υιοθετούν την ευθύνη να τηρούν κόσμια και διακριτική συμπεριφορά κατά τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου, κατά συνέπεια, απαγορεύονται αυστηρώς συνομιλίες που θίγουν, προσβάλλουν, δυσφημούν ή προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη προς τρίτα πρόσωπα ή χρήση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να ανεβάσετε Περιεχόμενο, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (user name)/ψευδώνυμο και την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Στη φόρμα που θα υποβάλετε, θα πρέπει να παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς (εφ’ εξής «Δεδομένα εγγραφής»). Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμό σας δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές. Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που το www.sportstories.gr έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβασης της ιστοσελίδας από εσάς. Διατηρεί δε το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια όργανα για τυχόν διαπιστώσεις παράβασης των ως άνω όρων.

Τα Δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το www.sportstories.gr δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών που δίδονται στον ιστότοπο. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων (newsletter) προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του. Η ιστοσελίδα δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών της, δεν μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.
Το www.sportstories.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Δεδομένων τούτων, οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ρητώς πως οποιαδήποτε άποψη εκφράζουν δεν υιοθετείται σε καμία περίπτωση από το www.sportstories.gr και τους διαχειριστές του περιεχομένου του. Αποτελούν αποκλειστικές προσωπικές απόψεις των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι φέρουν την πλήρη ευθύνη, ως εκ τούτου, το www.sportstories.gr έχει την δυνατότητα αποκλεισμού τους, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ως άνω όρων.

Στον ως άνω αναφερόμενο όρο «Περιεχόμενο» περιλαμβάνεται η δυνατότητα προς τον χρήστη δημοσίευσης κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, το www.sportstories.gr δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα, επικαιρότητα, συνάφεια και πρωτοτυπία του περιεχομένου τους, αλλά και των συνεπειών που προκύπτουν από τη χρήση αυτού. Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται πως φέρουν την απόλυτη ευθύνη του περιεχομένου που προμηθεύουν προς το www.sportstories.gr προς δημοσίευση και των συνεπειών που προκύπτουν εξ αυτών. Ομοίως με την πολιτική αναφορικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου σε ό,τι περιέχεται στον όρο «Περιεχόμενο» απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση λέξεων ή φράσεων με προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιζήμιο τρόπο, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πορνογραφικού υλικού. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το www.sportstories.gr επαναλαμβάνει ορθώς πως θα προβεί στην διακοπή, διαγραφή, μη δημοσιοποίηση του περιεχομένου, καθώς και τον οριστικό αποκλεισμό του συγκεκριμένου επισκέπτη/χρήστη από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβαση στην «ιστοσελίδα».
Σύμφωνα δε με τα ανωτέρω, σε οποιαδήποτε περίπτωση η εταιρεία το www.sportstories.gr υποστεί ζημίες ή κληθεί να καταβάλλει αποζημιώσεις προς τρίτους για περιεχόμενο που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αναρτήσει, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει στο www.sportstories.gr την αντίστοιχη αποζημίωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό τον βαρύνει από το ενδεχόμενο ύψος ζημίας προς την ιστοσελίδα.

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται την ορθότητα, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από τους ιδίους σε οποιαδήποτε συμμετοχή σε υπηρεσίες της «ιστοσελίδας», ενώ από την πλευρά του ο διαχειριστής της τελευταίας υποχρεούται να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των προαναφερθέντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Υποχρεούται δε για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Το www.sportstories.gr βαρύνεται με την υποχρέωση της μη κοινοποίησης των ανωτέρων προσωπικών δεδομένων προς τρίτους –τη εξαιρέσει των προβλεπόμενων από τους Νόμους και τις αρμόδιες αρχές – και φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από την μη τήρηση των ανωτέρων. Δικαιούται δε την τήρηση αρχείων με προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής, επικοινωνίας και προώθησης-αναβάθμισης του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα αιτήσεως διαγραφής, διόρθωσης ή μετατροπής των προαναφερόμενων στοιχείων, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της «ιστοσελίδας».

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει με το www.sportstories.gr είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκεκριμένος όρος κριθεί άκυρος, δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα, την ισχύ και την υποχρέωση τήρησης των υπολοίπων όρων. Σε περίπτωση δε που η διαφορά προκύψει αποκλειστικά και μόνο για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την τελευταία και τον διαχειριστή της.
Σημειώνεται, τέλος, πως το www.sportstories.gr έχει αποδεχθεί οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη από την εταιρεία WIDE Services P.C. Οποιαδήποτε παραβίαση ή διευθέτηση δια της δικαστική οδού των παρόντων Όρων Χρήσης αφορούν αποκλειστικά και αποτελούν ευθύνη του διαχειριστή του www.sportstories.gr και ουχί της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας.

Επαναλαμβάνεται για λόγους αξιοπιστίας πως οι επισκέπτες/χρήστες του www.sportstories.gr οφείλουν πριν από την επίσκεψή τους ή τη χρήση των υπηρεσιών της να έχουν αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και εφόσον προκύπτουν διαφωνίες συνιστάται η μη χρήση των ανωτέρω. Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται δεδομένο πως οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης για το σύνολο του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» και ως εκ τούτου, παραχωρεί την συγκατάθεσή του.

Social Media

 Facebook

 Twitter

 Youtube

 Instagram

Web Stories

Ηλεκτρονικό περιοδικό για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αθλητισμού. Μια ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας αθλητών, ομοσπονδιών και εραστών του ερασιτεχνικού αθλητισμού και όχι μόνο.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree